Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności


Wstęp deklaracji

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach mzopo.myslowice.bip.info.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach

Tel: +48 32 22 22 938

Fax: +48 32 66 63 149

E-mail: mzopo.sekretariat@onet.pl

Adres korespondencyjny: ul. Powstańców 6a, 41-400 Mysłowice

Data publikacji strony internetowej: 30.01.2004 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020 – dostosowanie witryny do ustawy o Dostępności Cyfrowej

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Zasada

Wytyczne

Kryterium

Zgodność BIP

Postrzegalność

Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

Kontrast (minimalny)

Częściowo zgodny

Funkcjonalność

Możliwość nawigacji

Nagłówki i etykiety Widoczny fokus

Częściowo zgodny Częściowo zgodny

Zrozumiałość

Pomoc przy wprowadzaniu informacji: Pomoc użytkownikom w unikaniu błędów i ich korygowaniu

Etykiety lub instrukcje

Częściowo zgodny

Serwis BIP został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i spełnia następujące warunki dostępności:

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.1 (poziom AA)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

 

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

  

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020.09.23

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021.03.29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz opracowanej zgodności wersji BIP przez dział kontroli jakości BIP.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Danutą Czeka
e-mail: mzop.sekretariat@onet.pl, telefon: 32 2222938. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu
do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej,. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach przy ul. Powstańców 6a posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom ze szczególnymi potrzebami. Brak windy wewnątrz budynku uniemożliwia poruszanie się po kondygnacjach.  Osoby niepełnosprawne ruchowo na poziomie parteru mają podane numery telefonów głównych działów i mają możliwość przywołania pracownika, który zejdzie do osoby zainteresowanej.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania z języka migowego na miejscu.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.